Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sprzedaży hurtowej

Sprzedaż dokonywana jest przez podmiot P.P.H.U. Wodna Kraina Agata Komorowska 42-242 Marianka Rędzińska ul. Kwiatowa 28 nip: 6452340068, regon: 242959979 , zwany dalej Sprzedającym.

Postanowienia niniejszej umowy dotyczą działalności wykonywanej w ramach działalności o nazwie Wodna Kraina Aquaplanet reprezentowanej przez Agata Komorowska tel. 508071267, e-mail: hurt@aquaplanet.pl

Poniższe ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji handlowych zawieranych z przedsiębiorcami w związku z działalnością Aquaplanet, chyba że strony dokonują w formie pisemnej odmiennych ustaleń. Kupującym w rozumieniu poniższych ogólnych warunków jest podmiot prowadzący działalność gospodarcza i nabywający towar w związku z prowadzona działalnością gospodarcza lub zawodową.

I.ZAMÓWIENIE
Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

  1. Imię i Nazwisko Przedsiębiorcy jego Firmę (nazwę) , w przypadku spółki cywilnej dane wspólników, adresy, nr NIP jak również nazwę i dane spółki cywilnej oraz jej NIP lub pełną nazwę przedsiębiorcy w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej którym ustawa przyznaje zdolność prawną, NIP, Regon, (KRS- jeśli podmiot podlega rejestracji) i dokładny adres Kupującego;

  2. Powołanie się na określoną ofertę Sprzedającego, jeśli taka była składana

  3. Rodzaj zamawianego asortymentu z powołaniem się na nazwę handlową lub otrzymaną próbkę.

  4. Wymiary etykiety.

  5. Wielkość zamówienia we właściwych jednostkach sprzedaży, określonych w ofercie.

  6. Termin i miejsce dostawy towaru (jeśli uzgodniono, że transport wykonywany jest przez firmę kurierską).

Zamówienie można składać:
- telefonicznie - dot. wyłącznie towarów o standardowych parametrach handlowych, za niezwłocznym potwierdzeniem zamówienia w formie wiadomości elektronicznej.
- poprzez sklep internetowy pod adresem www.aquaplanet.pl

- pisemnie (pocztą) lub mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej – dot. zamówień nietypowych ze względu na asortyment , wagę , miejsce, termin dostawy , dodatkowe , opakowanie, usługi itp.

Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz poza granice Polski.

II. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienie składane telefonicznie jest wiążące dla stron od momentu, gdy w trakcie rozmowy Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji (dotyczy towaru będącego na stanie magazynowym) i jednocześnie niezwłocznie po zakończeniu rozmowy tego samego dnia roboczego prześle za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Kupującego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Prześle na maila Kupującego e-fakturę proforma lub e-fakturę dotyczącą zamówienia.

  2. W przypadku zamówień składanych na piśmie (pocztą) lub mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienie musi zawierać wszystkie informacje o których mowa w pkt 1 powyżej. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga dla swej ważności pisemnego zamówienia potwierdzenia ze strony Sprzedającego, które kierowane jest do Kupującego na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zamówienia zawierającego wszystkie niezbędne dane. Prześle na maila Kupującego fakturę proforma lub e-fakture dotyczącą zamówienia.

  3. Zamówienia składane poprzez sklep internetowy www.aquaplanet.pl jest wiążące dla stron od momentu, gdy Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu zamówienia z "Przyjęto zamówienie" na "W TRAKCIE REALIZACJI" i niezwłocznie prześle za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Kupującego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Prześle na maila Kupującego fakturę proforma lub e-fakturę dotyczącą zamówienia.

  4. Wszelkie zmiany dotyczące złożonego zamówienia powinny zostać sformułowane i przekazane pisemnie.

III. CENA

1. Ceny towarów stanowiących przedmiot sprzedaży są określane w cenniku stosowanym przez Sprzedawcę i uprzednio przekazanym Kupującemu, lub udostępnionym na stronie internetowej aquaplanet.pl, chyba że ustalenia pomiędzy stronami stanowią inaczej.
Obowiązują ceny:

-hurtowe

2. Ceny obejmują podatek od towarów i usług (ceny brutto). Kwota należnego podatku VAT jest wliczana każdorazowo do ceny sprzedaży w ustawowej wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3. Ceny towarów podawane są w złotych polskich.

4. Ceny podawane są dla opakowań standardowych podanych w ofercie, z odbiorem przez Kupującego lub na warunkach określonych w ofercie.

IV. SPOSÓB ZAPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

- Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Termin płatności:

- W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

- Dla stałych Klientów, którzy wcześniej zawierali już Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, Sprzedawca może ustalić indywidualny termin płatności przypisany do Konta danego Klienta.

- W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. FAKTURA ELEKTRONICZNA

Płatność za zamówienie powinna nastąpić na podstawie przesłanej na maila Kupującego e-faktury proforma lub e-faktury. Kontrahent poprzez zapoznanie się i zaznaczenie przy rejestracji w sklepie internetowym www.aquaplanet.pl opcji "Akceptuję regulamin sprzedaży hurtowej" wyraża zgodę na wysyłanie e-faktur na wskazany adres poczty elektronicznej.

VI. SPŁATY PRZETERMINOWANE

Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie miał prawo domagać się według własnego wyboru:

- zapłacenia przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek maksymalnych

- natychmiastowego uregulowania pozostałych faktur, także niewymagalnych,

- dokonania przez Kupującego zapłaty faktur przeterminowanych przed zawarciem kolejnych transakcji.

VII. KOSZTY TRANSPORTU

1. Sprzedawca może zapewnić Kupującemu bezpłatny transport towaru firmą kurierską na terenie Polski przy jednorazowym zamówieniu o wartości powyżej 1000 zł. Netto.

2. W innych przypadkach koszty transportu są dodatkowymi elementami kalkulacyjnymi ceny.

VIII. DOSTAWA

Terminy dostaw:

- termin odbioru towaru z siedziby przy ul. Kwiatowa 28 w Marianka Rędzińska przez kupującego lub dostawy towaru w inne miejsce przez sprzedającego jest każdorazowo ustalany między stronami podczas składania i potwierdzania zamówienia,

- wiążącym obie strony terminem dostawy towaru dostarczanego bezpośrednio od producenta jest termin wskazany przez Sprzedającego w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu Sprzedającego data dostawy nie jest wyraźnie określona, wówczas należy przyjąć, że termin ten traktowany jest przez strony jako przybliżony.

Rozkład ciężaru ryzyka:

- w przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez kupującego (bądź też odbierany własnym transportem Kupującego bezpośrednio z magazynu Sprzedającego znajdującego się przy ul. Kwiatowa 28 w Marianka Rędzińska) – przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru z magazynu sprzedawcy,

- osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu i na rzecz Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego,

- Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności odbieranego towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym na dokumencie przekazanym pracownikowi wydającemu towar.

- jeżeli w momencie odbioru towaru, który przewożony miał być transportem zapewnianym przez sprzedającego od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych, lub też stwierdzi uszkodzenie towaru, powinien on wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego lub do specyfikacji towaru oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego i przewoźnika. Taka adnotacja powinna być poświadczona przez kierowcę.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Strony wyłączają możliwość skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

Odbiór towaru w miejscu przeznaczenia:

- transport towaru świadczony przez firmę kurierską w przypadku wybrania opcji dowozu towaru staraniem sprzedającego towar objęty jest ubezpieczeniem do momentu przyjazdu samochodu do magazynu Kupującego,

- rozładunek towaru przeprowadzany jest na ryzyko i odpowiedzialność Kupującego,

- palety lub kartony muszą być dokładnie sprawdzone przez Odbiorcę w momencie rozładunku z samochodu.

- w chwili przejmowania towarów i stwierdzenia nieprawidłowości postępować zgodnie z instrukcja jak w części VIII pkt. 2

- w przypadku widocznych uszkodzeń dostarczonego towaru konieczne jest wykonanie zdjęć zapisanie ich na nośniku ( np. płycie CD)

- po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Kupujący ma obowiązek przechowywania go w warunkach zapewniających utrzymanie jego pierwotnych właściwości.

Opóźnienie i brak dostawy:

- sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak towaru, jeśli wydanie towaru nie jest możliwe lub jest opóźnione z przyczyn, za które nie ponosi winy,

- sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu - chyba , że zaistniałe okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni , każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek dodatkowego odszkodowania. W przypadku odstąpienia strony zwracają sobie to co wzajemnie świadczyły, jeżeli Umowa przewidywała wydanie towaru partiami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko opóźnionej części świadczenia.

Nieodebranie towaru lub odmowa przyjęcia dostawy:

- w przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru z siedziby lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia towaru w siedzibie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów przechowania lub kosztów transportu.

- jeżeli opóźnienie odbioru towaru z siedziby Sprzedającego przekracza termin 14 dni lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru – Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i dokonania sprzedaży towaru na koszt i ryzyko Kupującego.

IX. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI SPRZEDANEGO TOWARU

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego.

2. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć towar, którego zastrzeżenie dotyczy od wilgoci i nadmiernego nasłonecznienia.

X. REKLAMACJE

Kupujący zobowiązany jest do zbadania towaru w momencie jego wydania Kupującemu.

W przypadku zgłaszanych roszczeń dotyczących niezgodnej z zamówieniem ilości lub jakości dostarczanych towarów Kupujący zobowiązany jest do zachowania charakterystycznych oznaczeń towaru (etykiet kurierskich, opakowań zbiorczych) w celu umożliwienia jego identyfikacji.

1. Składanie reklamacji dotyczących towaru uszkodzonego podczas transportu staraniem Sprzedającego:

- wszystkie uszkodzenia lub niedobory towaru mające być przedmiotem reklamacji, niezwłocznie powinny zostać zgłoszone Sprzedającemu.

- do dokumentu reklamacyjnego dołączyć należy:

• list przewozowy (dokument dostawy) z adnotacją o uszkodzeniach lub brakach - potwierdzony przez kierowcę,

• nośnik z dokumentacja fotograficzna uszkodzeń towaru lub jego opakowań

• protokół reklamacyjny, zawierający- dane kupującego , nr i przedmiot zamówienia, opis wad towaru

• w przypadku uszkodzeń częściowych – ilość kilogramów lub paczek uszkodzonego towaru i odrzuconych z partii.

2. Postępowanie poreklamacyjne i proponowane rozwiązania:

- w okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności wymagalnych należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedającym; powyższe ustalenie dotyczy również płatności za towar, który został wprawdzie objęty jedną fakturą (łącznie) z towarem reklamowanym, jednakże bez wad. Jeżeli jednak Kupujący wstrzyma dokonywanie spłaty zobowiązań, wówczas naliczone zostaną na rzecz Sprzedającego odsetki za opóźnianie w wysokości odsetek maksymalnych zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

- jeżeli reklamacja zostanie przez Sprzedającego uznana, to wówczas:

• może być zastosowany rabat cenowy na wadliwą partię towaru (po uprzednim porozumieniu stron),

• towar zostanie odebrany na koszt Sprzedającego (zapakowany w stanie umożliwiającym jego transport)

• zostanie dokonana wymiana na towar wolny od wad.

• w przypadku kierowania przez Kupującego roszczeń odszkodowawczych, których powstanie jest związane z wadliwością towaru, wysokość żądanego odszkodowania nie może przewyższać wartości reklamowanego towaru.

XI. SPRAWY SPORNE

W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.